SIGN IN |

เหรียญที่ระลึกสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่ของราษฎรไทยนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ โดยเหตุที่ราษฎรส่วนใหญ่ยังคงอาศัยเกษตรกรรมในการเลี้ยงชีพ พระองค์จึงสนพระราชหฤทัย และทรงริเริ่มดำเนินงานในภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก พระองค์ทรงพัฒนาโครงการต่างๆ นับพันทั่วราชอาณาจักร โครงการตามพระราชดำริเหล่านี้ มีเนื้อหากว้างขวาง ครอบคลุม นับแต่การปรับปรุงที่ดิน การระบายน้ำและการใช้น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงปศุสัตว์ การปลูกพืชสวน การแปรรูปและการถนอมอาหาร นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงคิดค้นปรับปรุงวิธีการทำฝนเทียมในช่วงแล้งน้ำใน พ.ศ. 2545 ด้วย

เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้นำเหรียญแอกริโคลาที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2538 มาเผยแพร่และจำหน่ายแก่สาธารณชนอีกครั้งหนึ่ง โดยเหรียญแอกริโคลาเป็นเหรียญที่องค์การอาหารและเกษตรได้จัดทำขึ้น ใน พ.ศ. 2538 ในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งองค์การฯ ด้วยเช่นกัน

เหรียญแอกริโคลานี้จัดจำหน่ายในจำนวนจำกัดโดย บริษัท เจอาร์ เมเยอร์ คอลเล็คชั่นส์ จำกัด แต่เพียงผู้เดียว โดยสามารถเลือกซื้อได้ในรูปแบบของ เหรียญที่ระลึก เนื้อโลหะทองคำ 75% น้ำหนัก 60 กรัม, เหรียญที่ระลึก เนื้อโลหะทองคำ 91.6% น้ำหนัก 4 กรัม, เหรียญที่ระลึก เนื้อโลหะทองคำ 75% น้ำหนัก 12 กรัม, เหรียญที่ระลึก เนื้อโลหะเงิน 99.9% น้ำหนัก 60 กรัม, และเหรียญที่ระลึก เนื้อโลหะบรอนซ์ ขนาด 50 มิลลิเมตร

ด้านหน้าของเหรียญเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกล้องถ่ายรูปและแผนที่ อันเป็นภาพชินตาของชาวชนบทไทยที่พระองค์เสด็จไปเยือนปีละ 7-8 เดือน ส่วนด้านหลังแสดงรูปราษฎรไทยในชุดชาวนาขณะเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคำจารึกระบุว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ยืนยง” ซึ่งแสดงถึงพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดถือตลอดมาเหรียญที่ระลึกสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เส้นผ่าศูนย์กลาง : 50 มิลลิเมตร
  ประเภท : เนื้อโลหะทองคำ 75 % น้ำหนัก 60 กรัม
  คุณภาพ : นูนพิเศษ เนื้อด้าน (ไม่ขัดเงา)
  ปีที่ออกเหรียญครั้งใหม่ : 2549
  หน่วยงานรับรอง : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ


เหรียญที่ระลึกสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เส้นผ่าศูนย์กลาง : 29 มิลลิเมตร
  ประเภท : เนื้อโลหะทองคำ 75 % น้ำหนัก 12 กรัม
  คุณภาพ : นูนพิเศษ เนื้อด้าน (ไม่ขัดเงา)
  ปีที่ออกเหรียญครั้งใหม่ : 2549
  หน่วยงานรับรอง : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเหรียญที่ระลึกสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เส้นผ่าศูนย์กลาง : 19 มิลลิเมตร
  ประเภท : เนื้อโลหะทองคำ 91.6 % น้ำหนัก 4 กรัม
  คุณภาพ : นูนพิเศษ เนื้อด้าน (ไม่ขัดเงา)
  ปีที่ออกเหรียญครั้งใหม่ : 2549
  หน่วยงานรับรอง : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเหรียญที่ระลึกสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เส้นผ่าศูนย์กลาง : 50 มิลลิเมตร
  ประเภท : เนื้อโลหะเงิน 99.9 % น้ำหนัก 60 กรัม
  คุณภาพ :

นูนพิเศษ เนื้อด้าน (ไม่ขัดเงา)

  ปีที่ออกเหรียญครั้งใหม่ : 2549
  หน่วยงานรับรอง : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเหรียญที่ระลึกสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เส้นผ่าศูนย์กลาง : 50 มิลลิเมตร
  ประเภท : เนื้อโลหะบรอนซ์
  คุณภาพ : นูนพิเศษ เนื้อด้าน (ไม่ขัดเงา)
  ปีที่ออกเหรียญครั้งใหม่ : 2549
  หน่วยงานรับรอง : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

 JR Mayer Collections is a service brought to you by: QI Services (Thailand) Limited
Copyright © 2006 by JR Mayer Collections Ltd. All rights reserved